Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Прикордонники пояснили, як отримати дозвіл на перебування у прикордонній смузі Чернігівської області

Прикордонники пояснили, як отримати дозвіл на перебування у прикордонній смузі Чернігівської області

 

Не так давно уряд змінив умови прикордонного режи­му. Відтепер для перебування в населених пунктах, розта­шованих у п’ятикілометровій прикордонній смузі, українці мають оформляти спеціальні дозволи. Як і де це можна зро­бити? Який пакет документів потрібен для дорослого та ди­тини? Кому та у яких випадках можуть відмовити в оформ­ленні такого дозволу? На ці та інші запитання відповіла начальник пресслужби Галина Шеховцова.На фото Галина Шеховцова, фото з сайту radiosvoboda.org

Наприкінці минуло­го року уряд своєю Постано­вою №1292 вніс зміни до По­станови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 ро­ку №1147 «Про прикордонний режим». Цими змінами перед­бачено обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживан­ні, провадженні робіт і пересу­ванні осіб у прикордонній смузі, а це і є ділянка місцевості за­вширшки п’ять кілометрів від лінії державного кордону. Об­меження полягають у необхід­ності отримання дозволів на пе­ребування в прикордонній смузі у відповідного органу Державної прикордонної служби України.

На сьогодні в прикордонній смузі нашої області проживає близько 10 тисяч людей. Ко­жен із них повинен мати зазна­чений документ. Плюс кожен, хто тут працює або ж просто хоче провідати родичів.

— Завдання видачі відповід­них дозволів покладається на ор­гани охорони державного кордо­ну, які діють на території, де роз­ташований населений пункт, що цікавить конкретну людину. На Чернігівщині це 105-й прикор­донний загін імені князя Воло­димира Великого, — пояснює помічник начальника 105-го при­кордонного загону — начальник пресслужби Галина Шеховцова. — Видаються ці дозволи на безоплатній основі. Громадянин або організація направляють на адресу органу охорони держав­ного кордону заяву в довільній формі, у якій зазначається:

• прізвище, ім'я та по бать­кові, дата народження, грома­дянство особи, яка перебувати­ме в межах прикордонної смуги, реквізити документа, що посвід­чує її особу, місце проживання та засоби зв'язку;
• вид дозволу (на в'їзд, пе­ребування, проживання, про­вадження робіт чи пропуск) та строк дії дозволу (для дозволів на в'їзд і провадження робіт);
• мета та правові підстави для отримання дозволу.

Для оформлення дозволу для дитини до 18 років відпо­відною заявою має звернутися один із батьків. Якщо заяву по­дає організації чи підприємство, яке здійснює на території при­кордонної смуги якісь роботи, то в ній має бути список усіх осіб, які там працюватимуть, а також перелік транспортних засобів. Протягом десяти робочих днів із дня подання такоі заяви при­ймається рішення про надан­ня дозволу або ж відмову в ньо­му, яке й повідомляється заявникам. До речі, діятиме цей дозвіл не лише в окремому насе­леному пункті, а й на всій ділянці державного кордону, яка охо­роняється органом, до якого була подана заява, тобто для меш­канців населених пунктів Чернігівщини — в межах усієї Чернігівської області. Якщо ми говоримо про дозвіл про проживання для місцевих мешканців, то їм він видаватиметься один раз і буде безстроковим, тож оновлюва­ти його щороку не потрібно. Під­приємствам та організаціям, які здійснюють у прикордонній смузі роботи, дозвіл видаватиметь­ся терміном на рік.

— У яких випадках людя­м можуть відмовити в наданні такого дозволу?
— У наданні дозволу відмов­ляється, а наданий дозвіл визнається недійсним, якщо:

• при зверненні про надан­ня дозволу подано завідомо не­правдиві відомості або підро­блені документи;
• особа протягом одного року до дня подання звернен­ня притягалася до відповідаль­ності за незаконне перетинання державного кордону України, незаконне переправлення осіб через державний кордон Укра­їни, контрабанду або порушен­ня митних правил, пов'язаних з переміщенням товарів або транспортних засобів поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю;
• особі заборонено в'їзд в Україну чи в іноземця або осо­би без громадянства немає за­конних підстав для перебування в Україні;
• особа понад 90 днів відсут­ня за визначеним місцем прожи­вання або змінила його;
• у разі звільнення з підпри­ємства, установи, організації особи, якій надано дозвіл на пе­ребування як їх працівнику;
• за зверненням особи, якій надається дозвіл.

— Куди і як можна зверну­тися мешканцям Чернігівщи­ни щодо отримання такого до­зволу?
— Як уже говорилося, у 105-й прикордонний за­гін імені князя Володими­ра Великого. Причому будь-яким зручним способом - на­діслати листа Укрпоштою (вул. Квітнева, 3-В, м. Чернігів, 14000), електронною поштою (chernigiv_zagin@dpsu.gov.ua) або ж передати прикордон­никам через органи місцеве влади.

Ну і наостанок хочу наголо­сити: ця дозвільна система бу­де діяти не лише в період во­єнного часу, а на постійній основі! Її введення - це на об­меження прав і свобод людей, а забезпечення безпеки місце­вого населення, своєрідна іден­тифікація «своїх». Розуміючи обстановку в прикордонній сму­зі, ми можемо вчасно реагува­ти на зміни. Перебування у цій зоні громадянина без дозволу — це вже певний індикатор ри­зику для прикордонника Однак, ця система в жодному раз не має обмежити людей у тих пра­вах, які гарантовані їм Конститу­цією України. I вони мають це ро­зуміти.

Джерело: газета “Гарт”, Катерина Дроздова

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: кордон, дозвіл

Добавить в: