Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » З січня 2024 року споживачам буде приходити третя платіжка за газ

З січня 2024 року споживачам буде приходити третя платіжка за газ

 

Національна комісія, що здійснює держав­не регулювання у сфе­рах енергетики та ко­мунальних послуг (НКРЕКП), внесла змі­ни до Кодексу газороз­подільних систем і за­твердила Типовий до­говір на технічне об­слуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання бага­токвартирного будин­ку. Що це змінить для споживачів газу? Із на­ступного року в низ­ку рахунків за житло­во-комунальні послуги додасться ще один — за утримання внутрішньобудинкових мереж (ВБМ).Проблема невизначеності щодо відповідальних за стан газових мереж у багатоквар­тирних будинках триває вже майже дев’ять років. Поча­лося все ще в 2017-му, коли набрав чинності оновлений Закон України «Про житло­во-комунальні послуги». У ньому не було уточнено, що за технічну справність газо­вих мереж багатоквартир­них будинків мають відпові­дати облгази, хоч раніше ця послуга була покладена са­ме на них, адже кошти на це закладалися в тариф на газ. У той же час в Законі Укра­їни «Про регулювання міс­тобудівної діяльності» го­ворилося, що «власники вну- трішньобудинкових мереж мають забезпечити належ­не утримання свого майна». Так обслуговування газо­вих мереж автоматично пе­реклалося на них. Облгазам же залишилась частина ме­реж до межі балансової на­лежності, тобто до місця вхо­ду газової труби в будинок.

Фактично КП, ЖЕКи чи ОСББ мали б укласти договори на утримання ВБМ зі спеціалі­зованими підприємствами. Тим більше що за «Правила­ми безпеки систем газо­постачання», якщо внутрішньобудинкові системи ніким не обслуговуються, опера­тор газорозподільних мереж (облгаз) взагалі не має пра­ва постачати газ у будинок. Та в реальності цю вимогу всі просто проігнорували. І як­що в КП та ЖЕКах іще шука­ли варіанти вирішення цьо­го питання, то з ОСББ ситу­ація була особливо склад­ною — не раз Чернігівгаз проводив зустрічі з голова­ми об’єднань, щоб поясни­ти важливість цієї послуги, й у відповідь отримував ку­пу претензій, мовляв «таке обслуговування, як і раніше, має здійснюватися газови­ками, бо ніде чітко не вказа­но, що за це мають окремо платити мешканці будинків».

І ось наприкінці 2020 року Верховна Рада поста­вила крапку в цьому питан­ні — знову внесла зміни до Закону України «Про житло­во-комунальні послуги», де чітко прописала, що техніч­не обслуговування внугріш- ньобудинкових систем газо­постачання у багатоквартир­ному будинку має бути закрі­плено в окремому договорі, а не в договорі про розпо­діл газу з облгазом. Начеб­то все зрозуміло — відпові­дальність за ВБМ офіційно поклали на власників будин­ків, але й тут вийшло непо­розуміння.
Крім самих змін до закону, мала бути підго­товлена й інша законодавча база — порядок технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та види робіт, які є обов’язковими під час цього обслуговування (це входи­ло до компетенції Міністерства енергетики), типовий договір на технічне обслу­говування ВБМ багатоквар­тирного будинку та методо­логія розрахунку граничних рівнів вартості виконання ви­дів робіт і послуг, які входять до технічного обслуговуван­ня і не виконуються операто­рами газорозподільних сис­тем (це була відповідаль­ність НКРЕКП). А цього зро­блено так і не було. Питання знову зависло в повітрі. І ось його нарешті «розконсерву­вали».

Що ж тепер? Співвлас­ники багатоквартирного бу­динку або ж власник приватного таки відповідатимуть за стан ВБМ. І, відповідно, платитимуть за їх обслуговуван­ня. Організація, яка здійсню­ватиме ці роботи, обирати­меться ними на договірних умовах. Це може бути облгаз чи будь-яка інша організація, яка має дозвіл на виконання таких робіт.

А ось обслуговування лі­чильників газу (у тому числі і їх повірка) закладена в тариф на розподіл газу, який споживчі сплачують опера­тору системи розподілу — облгазу (тепер Чернігівська філія ТОВ «Газмережі»).

Отож, як би нам того не хотілося, очікуємо на третю платіжку.

Джерело: газета “Гарт”, Катерина Дроздова

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: споживачі, платіжка, газ

Добавить в: