Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » КП «Чернігівводоканал» прогнозує цього ро­ку збит­ків на 150 мільйонів гривень

КП «Чернігівводоканал» прогнозує цього ро­ку збит­ків на 150 мільйонів гривень

 

150 мільйонів гривень — саме таку суму збит­ків прогнозує цього ро­ку КП «Чернігівводоканал». А все через підви­щення тарифів на елек­троенергію для про­мислових споживачів та скасування підви­щення тарифів на водо­постачання і водовідведення.На фото - ди­ректор КП «Чернігівводоканалу» Сергій Малявко, скріншот з виступу на телеканалі "Новий Чернігів"


Нагадаємо: з 1 липня вартість послуг із централі­зованого водопостачання та водовідведення мала підви­щитися — 29 червня відпо­відне рішення для 34 компа­ній (серед них і КП «Чернігівводоканал») затвердила На­ціональна комісія, що здій­снює державне регулю­вання у сферах енергети­ки та комунальних послуг (НКРЕКП).

Однак уже 1 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив мі­ністру енергетики Герма­ну Галущенку та Міністер­ству інфраструктури про­вести додаткові консультації з НКРЕКП про можливість пе­регляду цих змін.

— Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особ­ливо в таких чутливих сферах, як енергетика і тарифоутворення, - пояснив Денис Шми­галь. — Ми робимо все можли­ве, щоб забезпечити соціаль­ну справедливість — збільшу­ємо пенсії, виплачуємо субси­дії вам, хто їх потребує, допо­магаємо регіонам для сталос­ті тарифів на тепло і гарячу во­ду. Тоді як полагоджені рішен­ня комісії йдуть врозріз із полі­тикою уряду.

Як результат — 3 липня Постанова НКРЕКП про змі­ну тарифів на водопостачан­ня та водовідведення була скасована. Тарифи залиши­лися на тому ж рівні, на яко­му їх затвердили у 2021 ро­ці. Споживачі заспокоїлись, та у майбутньому непідняття тарифу може спричинити ці­лу низку проблем, які вплинуть на них.

— Єдиним джерелом фі­нансування діяльності водо­каналів є плата споживачів за користування послугами во­допостачання та водовідве­дення. Вартість таких послуг обмежена тарифом, який встановлює національний регулятор. Востаннє вста­новлення тарифу відбулося в грудні 2021 року. Збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 мільяр­да гривень. Із початку цьо­го року - вже 3,4 мільярда гривень. Встановлення та­рифів на комунальні послу­ги, нижчих від розміру еконо­мічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допус­кається і може бути оскарже­но в суді. Але ми всі прекрас­но розуміємо, що в суді наші питання можуть вирішувати­ся роками, а нам треба пра­цювати зараз і надавати ви­значені законодавством по­слуги відповідної якості. Ніх­то не змінив вимог щодо, на­приклад показників якос­ті питної води з урахуванням реалій воєнного часу. А ці по­казники залежать від реаген­тів, які водоканали змуше­ні зараз купувати за кордо­ном і їхня вартість відповідно збільшилася, — констатують в Українській асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господар­ства «Укрводоканалекологія» — Вже почалися арешти рахунків водоканалів. Запо­різький обласний водока­нал, Уманський водоканал та інші — на межі такого аре­шту. Ми попереджали, що не зможемо виконувати свою основну функцію, що буде­мо змушені не сплачувати за електроенергію, а це при­зведе до накопичення боргів перед постачальником і до відключень водоканалів від електроенергії, що означа­тиме припинення їх роботи, а отже і припинення надання послуг споживачам.

— Держава, в особі орга­ну НКРЕКП, підвищує тариф на електроенергію для про­мислових споживачів майже вдвічі з 1 липня, проте чо­мусь забуває, що тариф на воду прямо пропорційно за­лежить від тарифу на елек­троенергію, — говорить і ди­ректор КП «Чернігівводоканалу» Сергій Малявко — Так, новий тариф на водо­постачання та водовідведен­ня був скасований. Якщо взя­ти до уваги 2023 рік, розра­хунково ми отримаємо збит­ки близько 150 мільйонів гривень.
«Укрводоканалекологія» уже забила на сполох:

— Щоб водоканали мо­гли продовжувати свою ді­яльність, необхідно термі­ново знайти рішення щодо їх фінансування. Треба при­ймати економічно обґрунтований тариф зі спрощенням механізмів дотації відповід­них верств населення.

Подивимось, яке рішення знайде уряд і наскільки вигід­ним воно буде для спожива­чів і водоканалів.

Катерина ДРОЗДОВА, газета “Гарт” від 20.07.2023

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: збит­ки, Чернігівводоканал, Малявко

Добавить в: