Електроенергія подорожчала

 Фото з сайту https://goloskarpat.info/

2,64 гривні — стільки з 1 червня сплачувати­муть побутові спожива­чі за одну кВт-год елек­троенергії. Раніше Національна ко­місія, що здійснює держав­не регулювання у сферах енергетики та комуналь­них послуг (НКРЕКП), офі­ційно внесла пропозиції що­до визначення єдиного тари­фу на електроенергію для по­бутових споживачів — 2,88 грн/кВт-год у рамках першо­го етапу коригування цін. Од­нак пізніше міністр енерге­тики України Герман Галущенко повідомив, що другий етап підвищення тарифів не планується:


- Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змо­гу зменшити розмір тарифу з 2.86 грн/кВт-год до 2.64 грн. кВт-год. Субсидія на опла­ту електроенергії збережеть­ся, ми навіть розраховуємо, що її буде збільшено за раху­нок того, що більше спожива­чів її потребуватимуть. Збе­режеться також нічний тариф (50% від загального тари­фу. — Авт.). Ми запропону­вали термін дії цього рішення до кінця року. Подивимось, як проходитиме опалюваль­ний сезон, але в нас є відчут­тя, що цього рішення буде до­статньо для того, щоб забез­печити проходження осінньо-зимового періоду і відповід­ним чином не рухати ціни на­далі.

Нагадаємо: востаннє та­риф на електроенергію змі­нювався у 2017 році. Опла­та за світло залежала від об­сягів споживання: спожива­чі, які за місяць використову­вали менш ніж 250 кВт-год, сплачували по 1,44 грн за кВт-год, понад 250 кВт-год — по 1,68 грн за кВт-год. Ці­на для юридичних осіб пере­вищувала 6 грн за кВт-год. І це при тому, що реальна вар­тість однієї кВт-год — 5,5-6 гривень. Підтримувати низькі тарифи для населен­ня в Україні дозволяла систе­ма покладення спеціальних обов'язків на учасників рин­ку. За цим механізмом низь­кі тарифи для побутових спо­живачів покривалися кошта­ми двох державних компа­ній — НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго». Під­тримуючи так званий «соці­альний тариф», держава до­тувала кожну кіловат-годи­ну, незалежно від рівня дохо­дів споживачів. На це щороку витрачалося понад 140 мі­льярдів гривень. Після по­чатку повномасштабної ві­йни і, відповідно, суттєво­го погіршення економічної ситуації в країні такий підхід став фактично неможливим - до війни 70% споживан­ня припадало на юридичних осіб, які платили ринкову ці­ну, та після початку активної фази бойових дій споживан­ня населення впало на 20%, а бізнесу — аж на 40%. що створило дисбаланс на рин­ку електроенергії й унемож­ливило виконання моделі по­кладення спецобов’язків. Це призвело до того, що в під­вішеному стані як борг опинилося понад 30 мільярдів гривень, які розподілилися між учасниками ринку. Ситу­ація почала наближатися до стану енергетичного колапсу. За рахунок підвищення тари­фу її планують вирівняти.

— Якби ми не ухвалили цього рішення, то наступної зими були б без світла. Це рі­шення дасть нам можливість забезпечити стабільність ро­боти енергосистеми, — за­значив Герман Галущенко.

До речі, положення про покладення спецобов’язків щодо забезпечення доступ­ною електроенергією насе­лення не змінилося, компен­сувати різницю в тарифі для побутових споживачів, який все одно є пільговим, і рин­ковою ціною ресурсу, як і ра­ніше, будуть «Енергоатом» та «Укргідроенерго».

31 травня НКРЕКП мала розглянути ще одне питан­ня про підвищення тарифів. Мова йде про централізоване водопостачання. Однак че­рез необхідність ще раз відкоригувати ці тарифи після зміни ціни на електроенергію його відклали до 14 червня.

Джерело: газета “Гарт” від 08.06.2023, Катерина ДРОЗДОВА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: електроенергія, подорожчала

Добавить в: