Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Громади Чернігівщини побоюються, що в них заберуть доходи з лісів, через новий закон

Громади Чернігівщини побоюються, що в них заберуть доходи з лісів, через новий закон

 

В останньому номері 2022 року («Гарт» № 42 від 29 грудня) ми розпо­відали про передачу громадами лісгоспам земель, виведених із сільськогосподар­ського користування. Це — колишні поля, що впродовж остан­ніх десятиліть зарос­ли деревами та ку­щами. На збереження таких самосійних лі­сів спрямований при­йнятий влітку 2022-го Закон «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів Украї­ни щодо збереження лісів» — адже Украї­на через агресію ро­си постійно втрачає їх: частина лісів уже згоріла, частина мо­же постраждати че­рез залишені в них боєприпаси.На виконання вимог цього Закону Корюківська територіальна громада минулого ро­ку передала в постійне користування ДП «Корюківське лісове госпо­дарство» та комунальному спеціалізовано­му лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» близько тисячі гектарів таких земель. І ще на 5000 га була розроблена докумен­тація. Однак зараз ак­тивно розпочатий про­цес припинився. І ста­лося це не з ініціативи громади.

...До передачі самозаліснених ділянок пло­ща земель першого під­приємства на території ТГ складала близько 40 тис. га, другого — по­над 11 тис. га Обидва платять податки до місцевого бюджету. Упро­довж минулого року від державного лісгос­пу надійшло 10,1 млн. грн., від комунального 5,5 млн. грн.

— У розрахунку на один гектар лісів кому­нальне підприємство сплатило податків удві­чі більше, ніж держав­не, — підкреслює голо­ва громади Ратан Ахмедов.

І хоч, за словами очільника, лісові грома­ди програють бюдже­том аграрним, бо ліс має нижче податкове навантаження, це все ж таки неабияке поповне­ння скарбниці ТГ. Проте недавно це джерело надходжень опинило­ся під загрозою че­рез законопроект «Про особливості управлін­ня об'єктами державної власності в лісовій га­лузі і порядок утворен­ня та діяльності спеціа­лізованого державного лісогосподарського ак­ціонерного товариства “Ліси України"».

Зако­нопроект був опри­люднений на офіційно­му вебсайті його роз­робника Державно­го агентства лісових ре­сурсів України - напри­кінці 2022 року. Згідно з ним до об'єктів управ­ління державної влас­ності в лісовій галу­зі мають бути включені об’єкти, які є власністю територіальних громад. За словами аналітиків, розробниками проек­ту фактично пропону­ється позбавити тери­торіальні громади прав власності на земельні ділянки лісогосподар­ського призначення під виглядом визначення особливостей утворен­ня та діяльності спеціа­лізованого державного лісогосподарського ак­ціонерного товариства «Ліси України».

— Логічно припус­тити, що законотворці мають на меті корпоратизувати (інакше кажу­чи, підготувати до при­ватизації) державні лі­си, створивши ПАТ. Але це ще не все ініціатива поширюється й на ко­мунальні лісгоспи. Згід­но із законопроектом податок на прибуток, дивіденди, які вони за­раз сплачують до міс­цевих бюджетів, у по­дальшому мають бути спрямовані до держав­ного бюджету, — про­довжує очільник Корюківської ТГ.

“По суті, всі тери­торіальні управління лі­сового та мисливсько­го господарства лікві­довуються. Замість них пропонується створен­ня нових структур, що будуть підпорядковуватися товариству «Лі­си України». Такі нор­ми порушують консти­туційні гарантії місцево­го самоврядування, по­збавляють територіаль­ні громади матеріаль­ної і фінансової осно­ви, знищують резуль­тати реформи децен­тралізації”, — ідеться на сайті Чернігівської обласної ради. Разом з тим повідомляєть­ся про спрямування до Верховної Ради, Кабі­нету Міністрів, Держав­ного агентства лісових ресурсів України звер­нень щодо недопущен­ня прийняття вищезга­даного законопроекту в редакції, запропоно­ваній Державним агент­ством лісових ресурсів України.

«Земельні ділян­ки лісогосподарського призначення мають за­лишатися в громадах», — наголошується і в за­яві Асоціації міст Украї­ни до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про неможливість подаль­шого розгляду зако­нопроекту йдеться й у зверненнях з інших об­ластей.

Чим усе закінчить­ся, стане відомо зго­дом. У тому числі й що­до передачі лісгоспам самозаліснених діля­нок.

— Однак тепер гро­мади задумаються, за­ліснювати землю чи здавати в оренду, — підсумовує Ратан Ах­медов. Пропоновані законопроектом зміни він називає реформою з елементами більшо­визму.

Джерело: газета “Гарт” від 26.01.2022, Марія ІСАЧЕНКО

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: ліси, Ахмедов, Корюківка

Добавить в: